Bibliografia

1. Moliére, J.B.: Mizantrop, Lakomec. Bratislava, Tatran 1980
2. Kuhn I. – Klaučo, S.: Barok, klasicizmus, empír. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej
  

    literatúry 1955
3. Žilka, T. – Obert, V. – Ivanová, M.: Teória literatúry. Bratislava, Litera 1997
4. Obert, V. – Ivanová, M. – Keruľová, M.: Literarúra pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl.

    Bratislava, Vydavateľstvo Poľana 2002